Boekhouding

Wij bieden een klassieke boekhouding of een analytische boekhouding, met input in uw eigen of in onze systemen en de bijhorende rapporten en aangiften. Onze medewerkers hebben ervaring met meerdere boekhoudpakketten. Indien u dat wenst, komen wij bij u ter plaatse voor input op uw systeem.

Staat u zelf in voor het voeren van uw boekhouding, dan bieden wij u daarbij onze begeleiding en advies aan.

Na afloop van het boekjaar dragen wij zorg voor alle wettelijke formaliteiten, zoals neerlegging van de jaarrekening, bijstand bij het opstellen van de verslagen naar aanleiding van de jaarvergadering, en het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, personenbelasting of rechtspersonenbelasting.

Wij zorgen voor…

 • periodiek bijhouden en boekhoudkundig verwerken van uw dossier;
 • opmaak winstafrekening;
 • opmaak tussentijdse balans en resultatenrekening;
 • budgettering;
 • interne en externe rapportering;
 • organisatie, nazicht en analyse van boekhoudingen

 

 Accountancy

Een optimale weergave van uw balans, resultatenrekening en financiële positie is van groot belang. Soms volstaan enkele eenvoudige aanpassingen om uw positie in onderhandelingen te versterken. Balansen, financieel plan, budgetten, rapporten en boordtabellen opstellen, boekhouding en jaarrekening controleren, …, het maakt allemaal deel uit van onze gespecialiseerde bijstand.

Wij zorgen voor…

 • Organisatie en nazicht van boekhoudingen
 • Assistentie bij de dagdagelijkse fiscaliteit van uw onderneming (BTW-aangiften, voorafbetalingen, aangiften van vennootschapsbelasting, aangiften roerende voorheffing, …)
 • Opstellen van de jaarrekening en verplichte documenten
 • Opstellen van verslagen van de algemene vergadering en de bestuursorganen
 • Verzorgen van publicaties in het Belgisch Staatsblad
 • Maken van suggesties voor fiscale optimalisatie
 • Begeleiding bij de oprichting, omvorming, vereffening van uw vennootschap
 • Begeleiding bij kredietdossiers bij financiële instellingen
 • Begeleiding en advies bij investeringen (kosten- en rendementsberekening)
 • Management en KMO-advies

 

 Fiscaal advies

Wij verlenen advies op het vlak van btw, vennootschaps- en personenbelasting, rechtspersonenbelasting (vzw’s), registratie- en successierechten. Bovendien verdedigen wij uw dossier bij fiscale controles, bezwaarprocedures en geschillen.

Wij zorgen voor…

 • aangifte vennootschapsbelasting, personenbelasting, rechtspersonenbelasting
 • aangifte BTW, Instrastat, IC-opgave, jaarlijkse BTW-listing
 • fiscale optimalisatie van de belastingdruk op het vlak van personen- en vennootschapsbelasting
 • bijstand en vertegenwoordiging bij fiscale controles
 • fiscale begeleiding op basis van tussentijdse rapportering en prognoses
 • BTW-advies
 • successieplanning

 

 Sociaal en juridisch advies

Gefundeerd juridisch advies, met o.a. het vervullen van de wettelijke formaliteiten voor de publicatie van gegevens in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), de begeleiding bij de oprichting, herstructurering (fusie, splitsing, joint-venture, ….) en vereffening van vennootschappen, overname en overdracht van aandelen, begeleiding bij gerechtelijke reorganisatie (WCO) en faillissement, het nakijken of opstellen van diverse overeenkomsten en het volgen van juridische dossiers (in samenwerking met uw advocaat).

Wij zorgen voor…

 • Redactie en nazicht van huurcontracten, leningsovereenkomsten, e.d.
 • Advies en begeleiding bij het opstellen van diverse contracten (ondersteund door gespecialiseerde advocaten)
 • Begeleiding bij notariële akten
 • Advies inzake statuten en statutenwijzigingen
 • Begeleiding loonadministratie (via erkende sociale secretariaten)
 • Begeleiding en advies met betrekking tot het sociaal statuut van zelfstandigen
 • Begeleiding bij het invullen van diverse aangiften (van diverse overheden)

 

 Startersbegeleiding

De opstart van een onderneming, zij het een vennootschap of een eenmanszaak, is een belangrijke fase in het leven van elke onderneming. Een goede voorbereiding en begeleiding is essentieel om een geslaagde en vliegende start te maken. Ons kantoor kan u hierbij een volledige dienstverlening aanbieden, en u in alle opeenvolgende stappen bijstaan.

Samen met u maken wij een haalbaarheidsstudie, een zakelijk plan en indien gewenst bespreken wij dit met uw bankier. Na een grondige evaluatie geven wij advies m.b.t. uw sociaal statuut, adviseren wij u bij het bepalen van de ideale juridische vorm voor uw onderneming en staan permanent paraat voor het geven van advies.

Wij zorgen voor…

 • voorafgaand advies
 • begeleiding bij de keuze van de juiste vennootschapsvorm (BVBA, NV, Comm.V., VOF,…)
 • opmaak van een financieel plan bij oprichting
 • het contact met de notaris
 • uw aanmelding bij diverse instanties – zoals de Belastingadministratie en de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • uw aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
 • begeleiding van kredietaanvragen bij uw bank

 

 Controle- en expertiseopdrachten

Deze opdrachten kunnen worden onderverdeeld als volgt:

 • wettelijke opdrachten die specifiek voorbehouden zijn aan de accountants
 • verslaggeving bij omzetting van vennootschapsvorm
 • verslaggeving bij ontbinding
 • verslaggeving bij uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde
 • verslaggeving bij fusies en splitsingen
 • verslaggeving bij uitbreiding vennootschapsdoel
 • verslaggeving bij belangenconflicten
 • vertegenwoordiging van vennoten bij de uitoefening van hun individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid (art. 166 W.Venn.)
 • waarderingsopdrachten, bijvoorbeeld met het oog op het overlaten van uw onderneming;
 • audits in het kader van overnames (due diligence);
 • opmaak en follow-up van het financieel plan en doorstart in geval van gerechtelijke reorganisatie (WCO).

Wij zorgen voor…

 • begeleiding bij overname, overdracht, herstructurering van uw onderneming
 • begeleiding bij fusie, splitsing, partiële splitsing
 • begeleiding bij ontbinding en vereffening
 • waardering van de aandelen en het handelsfonds
 • due dilligence