Disclaimer

De op deze website aangeboden informatie en gepubliceerde teksten is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Hoewel VP Accountants & Belastingconsulenten de uiterste zorg besteedt aan controle op juistheid van de op deze site gebruikte gegevens, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door VP Accountants & Belastingconsulenten worden gewijzigd. VP Accountants & Belastingconsulenten kan dan ook geen enkele garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en sluit elke aansprakelijkheid ter zake de juistheid en volledigheid van deze informatie uit.

Links van derden op de website van VP Accountants & Belastingconsulenten, worden niet door VP Accountants & Belastingconsulenten gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. VP Accountants & Belastingconsulenten aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van VP Accountants & Belastingconsulenten.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze website, contacteer ons dan gerust.