Maatregelen coronavirus

De federale regering neemt verregaande maatregelen om een verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Die maatregelen gaan straks in, vanaf middernacht in de nacht van vrijdag op zaterdag, en gelden (voorlopig) tot en met 3 april 2020. De maatregelen die zijn uitgevaardigd hebben een enorme impact op de tewerkstelling in diverse sectoren, maar ook op alle zelfstandige ondernemers. Zo zullen onder andere discotheken, cafés en restaurants gesloten moeten blijven. Bij frituren kan u enkel afhalen. Thuisbezorging en drive-in zijn wel toegestaan.

Voedingszaken, dierenvoedingswinkels en apotheken – kortom: winkels die essentiële diensten leveren – blijven open zoals gewoonlijk, ook in het weekend. Andere handelszaken en winkels sluiten tijdens het weekend, maar blijven tijdens de week wel open.

Gezien deze maatregelen aanzienlijke gevolgen hebben voor de economie, heeft de regering steunmaatregelen voor het bedrijfsleven goedgekeurd. Hierbij trachten wij u alvast een overzicht te bezorgen :

 • Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 • Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 • Afbetalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen RSZ
 • Afbetalingsplan btw
 • Afbetalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 • Afbetalingsplan personenbelasting / vennootschapsbelasting / rechtspersonenbelasting
 • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 • Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Worden er werknemers in quarantaine geplaatst? Of valt de productie stil omdat leveringen uitblijven? Dan kan je tijdelijke werkloosheid door overmacht inroepen bij de RVA. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Ze wordt aanvaard voor de door de werkgever opgegeven duur, en dit uiterlijk tot en met 30 juni 2020.

Je kan geen tijdelijke werkloosheid inroepen als een werknemer thuis wil blijven omdat de school van zijn kinderen sluit wegens het coronavirus.

Tijdelijke werkloosheid door overmacht vraagt u aan via een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met deze info:

 • de datum waarop de medewerker niet meer kon worden ingezet
 • de reden van overmacht (‘coronavirus’)
 • een bewijs dat de werkloosheid gelinkt is aan het coronavirus
 • de voorziene werkloosheidsduur
 • de identiteit van de betrokken werknemer

Gelieve u te richten tot uw sociaal secretariaat en/of de RVA voor bijkomende informatie. De contactgegevens voor het bevoegde RVA-kantoor kan u hier terugvinden. De aanvraag voor tijdelijke werkloosheid kan u hier elektronisch doen.

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Ligt het bedrijf niet helemaal stil, maar deelt het in de klappen omdat er minder klanten zijn? Dan kan je eventueel tijdelijke werkloosheid om economische redenen aanvragen bij de RVA. Welke stappen moet u hiertoe ondernemen?

Voor arbeiders: via een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met vermelding ‘coronavirus’ als economische reden.

Voor bedienden zijn twee situaties mogelijk:

 • Je bedrijf is al erkend als onderneming in moeilijkheden: dan doe je een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met vermelding “schorsing bedienden” als economische reden en “coronavirus” bij de rubriek “opmerkingen”.
 • Je hebt nog geen erkenning: je dient een aanvraag in bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden.

Gelieve u te richten tot uw sociaal secretariaat en/of de RVA voor bijkomende informatie. De contactgegevens voor het bevoegde RVA-kantoor kan u hier terugvinden. De aanvraag voor tijdelijke werkloosheid kan u hier elektronisch doen.

Financiële moeilijkheden : afbetalingsplan

De FOD Financiën voorziet in enkele steunmaatregelen die financiële ademruimte moeten geven en schuldenaars moeten toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. Meer bepaald zal het mogelijk zijn om uitstel tot betaling te vragen voor de volgende schulden :

 • Bedrijfsvoorheffing
 • Werkgeversbijdrage RSZ
 • BTW
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting

Om een uitstel van betaling te krijgen, dient er uiterlijk op 30 juni 2020 een aanvraag te worden ingediend. Op die manier kan een bestaande schuld gespreid in de tijd worden afbetaald, maar kan u mogelijk ook vrijstelling bekomen van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

Welke stappen moet u hiertoe ondernemen?

 • Eén aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
 • Op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • Via het formulier in bijlage
 • Per e-mail of per brief
 • Eén contactpunt : het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijke persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon). Het bevoegd kantoor kan hier opgezocht worden.

Indien u gebruik wenst/dient te maken van deze steunmaatregelen, kan u ons kantoor steeds contacteren voor verdere toelichting. Wij kunnen u daarnaast ook bijstaan in de aanvraag van dergelijke afbetalingsplannen.

Uitstel of vrijstelling van betaling sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

Let op: dit is uitstel en geen afstel. Wij horen van onofficiële bronnen dat het mogelijk is dat voor bepaalde sectoren (vnl. horeca) één kwartaal vrijstelling zou bekomen kunnen worden. Momenteel is hieromtrent nog geen officiële aankondiging gedaan.

Om een uitstel van betaling te bekomen neemt u contact op met uw sociaal verzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens. Bij twijfel kan u ons steeds contacteren en kunnen wij de juiste contactgegevens van uw sociaal verzekeringsfonds bezorgen.

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zich omwille van het coronavirus genoodzaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht (‘gebeurtenis met economische impact’).

De stopzetting moet hierbij langer dan een week duren. De financiële steun bedraagt 1.266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast. Deze situaties worden geval per geval bekeken.

Vraag het overbruggingsrecht aan bij je sociaal verzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens. Bij twijfel kan u ons steeds contacteren en kunnen wij de juiste contactgegevens van uw sociaal verzekeringsfonds bezorgen.
Doe dit voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je je zelfstandige activiteit hebt onderbroken of stopgezet. Voeg bij je aanvraag de nodige documenten waaruit de oorzaak van je onderbreking of stopzetting blijkt.