Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring fiscaal toegelicht

Sponsoring vormt voor vele verenigingen en vzw’s een belangrijke bron van inkomsten. Sponsoren is het geven van een geldsom, goederen of diensten in ruil voor een bepaalde tegenprestatie. Ook vrijgevigheden kunnen deel uitmaken van de inkomsten van een vereniging of vzw. Het is een materiële ondersteuning, zonder dat van de begunstigde een tegenprestatie verwacht wordt.

Beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Hieronder een overzicht.

Zijn kosten van sponsoring aftrekbaar?

Kosten die worden gemaakt uit hoofde van sponsoring zijn in principe professionele uitgaven die fiscaal aftrekbaar zijn. Hier zijn echter wel bepaalde voorwaarden aan verbonden :

In eerste instantie is het noodzakelijk dat de gedane uitgaven gemaakt zijn met de bedoeling professionele inkomsten te behouden of te verwerven. In dit verband is het van belang dat de vereniging en de vzw daadwerkelijk publiciteit maakt als tegenprestatie van de sponsoring.

Anderzijds moeten de gemaakte kosten proportioneel zijn: ze mogen niet op onredelijke wijze de nood van de sponsor overstijgen.

Wat met vrijgevigheden?

Indien er geen tegenprestatie is, worden deze uitgaven niet aanzien als een beroepskost en zijn ze bijgevolg niet fiscaal aftrekbaar. In dit geval werd deze uitgave namelijk niet gedaan met het oog op professionele inkomsten te behouden of te verwerven.

Wat met de BTW?

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen sponsoring in geld en sponsoring in natura.

In geld

Bij sponsoring in geld is de BTW 100% aftrekbaar indien het publicitair karakter kan aangetoond worden.

In natura

Indien u gratis goederen weggeeft bij wijze van sponsoring, is de BTW op uw aankoopfactuur van deze goederen aftrekbaar indien de eenheidsprijs (excl. BTW) lager is dan 50,00 euro. Hier moet het publicitair karakter niet worden aangetoond. U moet wel kunnen bewijzen dat het goed effectief gratis werd weggegeven.

Overschrijdt de eenheidsprijs van het gratis weggegeven goed de grens van 50,00 euro (excl. btw), dan kan de BTW slechts gerecupereerd worden indien er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :

  1. Het publicitair karakter moet bewezen worden
  2. De sponsor moet een factuur opstellen voor de levering van de goederen en de gesponsorde vereniging of vzw moet een factuur opstellen voor de gevoerde reclame.

Voldoet u niet aan deze twee voorwaarden dan zal u de BTW niet kunnen recupereren.

Monsters en stalen

Geeft een sponsor om publicitaire redenen gratis monsters of stalen weg, dan is de daarop aangerekende BTW altijd te recupereren, ongeacht de waarde en de hoeveelheid van de weggegeven goederen.

Enkele “speciale gevallen” als voorbeeld

Voorbeeld 1

Bepaalde verenigingen bieden aan hun sponsors naast publiciteit op een bepaald evenement, ook een maaltijd aan. Deze restaurantkosten zijn enkel volledig aftrekbaar (als publiciteitskost), indien ze onverbrekelijk verbonden zijn met dat bepaald evenement. Daarenboven dient de aanbieding van deze maaltijd ofwel tijdens, ofwel onmiddellijk voor of na het evenement plaats te vinden. Uiteraard, net zoals in alle andere gevallen, dient de naam van de sponsor duidelijk aanwezig te zijn.

Voorbeeld 2

Als men bij wijze van sponsoring toegangstickets aankoopt om deze uit te delen aan goede klanten, dan zijn deze slechts voor 50% aftrekbaar, gezien ze worden beschouwd als een relatiegeschenk. Ook op vlak van BTW heeft dit consequenties: enkel indien de kostprijs per toegangsticket kleiner is dan 50 euro excl. BTW, is de BTW aftrekbaar. In alle andere gevallen niet.

Voorbeeld 3

Sponsoring in natura is steeds 100% aftrekbaar indien deze direct verband houdt met de activiteit van de sponsor. Bijvoorbeeld: een drankenhandelaar die de dranken levert voor een bepaald evenement. Evenwel moet steeds het publicitair aspect expliciet aanwezig zijn.


Hebt u vragen omtrent de aftrekbaarheid van bepaalde vormen van sponsoring, of bent u zelf een vereniging of vzw met vragen omtrent dit onderwerp, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.