Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

taxshift

De plannen voor een hervorming van de vennootschapsbelasting worden steeds concreter. Dit blijkt namelijk uit een uitgebreide onderhandelingsnota die is opgesteld door het kabinet van Minister van Financiën Johan Van Overtveldt, de Hoge Raad van Financiën en de coalitiepartners. Het plan dat op tafel ligt zal het huidige fiscale landschap grondig hertekenen, in het bijzonder op het vlak van de vennootschapsbelasting.

Met een nominaal tarief van 33,99% heeft België het op één na hoogste vennootschapsbelastingtarief in West-Europa.

Met een nominaal tarief van 33,99% heeft België het op één na hoogste vennootschapsbelastingtarief in West-Europa. Landen als Ierland (12,5%), Zwitserland (+- 10%) en het VK (in 2020 naar 18%) prijzen België geheel uit de markt. Onder de Europese lidstaten heerst een trend om het algemene vennootschapstarief te verlagen (of dat serieus te overwegen). Het mooiste voorbeeld is Groot-Brittannië, dat zijn vennootschapstarief in 2020 verlaagt tot 18 procent. Een hervorming dringt zich met andere woorden op.

In dit artikel overlopen we de hoofdpunten van de plannen die op tafel liggen. Hierbij willen we benadrukken dat de maatregelen die we toelichten nog helemaal niet definitief zijn, aangezien hierover binnen de regering nog moet onderhandeld worden.

Deze maatregelen worden voorgesteld

Verlaging van de vennootschapsbelasting naar 20%

Het tarief in de vennootschapsbelasting daalt van 33,99% naar een eenvormig tarief van 20%. De tariefverlaging zou gespreid in de tijd worden doorgevoerd: in 2017 daalt het tarief naar 28%, in 2018 naar 24% en eind 2019 naar 20%. Ook de aanvullende crisisbijdrage zou in deze driejarige periode gefaseerd verdwijnen. Het systeem van de “verlaagde opklimmende tarieven” waarvan kmo’s kunnen gebruik maken, zal bijgevolg verdwijnen.

Extra stimulans voor starters

Startende bedrijven krijgen een fiscale stimulans doordat zij gedurende de eerste vijf jaren vrijgesteld zijn van de vennootschapsbelasting, op voorwaarde dat zij hun winst reserveren en investeren in activa of in de aanwerving van personeel.

Afschaffing van de fairness tax

De fairness tax is de belasting die grote ondernemingen moeten betalen bij de uitkering van dividenden, omdat weinig of geen belastingen werden betaald op deze winsten door toepassing van de notionele interestaftrek of de aftrek van overgedragen verliezen. Deze belasting werd eerder al door de Europese Commissie veroordeeld.

Volledige belastingvrijstelling op dividenden (DBI-aftrek)

De dividenden die een Belgisch moederbedrijf van een dochter in binnen- of buitenland ontvangt, zijn nu voor 95% belastingvrij. Net zoals in Nederland en Luxemburg, zou deze vrijstelling worden opgetrokken naar 100%, zodat deze dividenden niet langer worden belast.

Lagere meerwaardebelasting op aandelen (voor vennootschappen)

Bedrijven die een meerwaarde realiseren bij de verkoop van aandelen die ze minder dan één jaar in hun bezit hadden, moeten daarop vandaag een meerwaardebelasting van 25% betalen. Die heffing zou worden verminderd naar 20%. Bovendien zou de forfaitaire meerwaardebelasting op aandelen voor grote vennootschappen van 0,412% worden afgeschaft.

Hoe worden deze maatregelen gefinancierd?

De notionele interestaftrek verdwijnt

Dankzij het systeem van de notionele interestaftrek mogen bedrijven een bepaald percentage van hun gecorrigeerd eigen vermogen in mindering brengen van hun belastbare winst. Deze aftrek wordt afgeschaft. Indien bedrijven nog overgedragen notionele interest uit het verleden hebben, zou deze wel nog mogen aangewend worden.

De investeringsaftrek verdwijnt

Dankzij de investeringsaftrek kunnen kmo’s hun belastbare winst verminderen met een bepaald percentage van het bedrag dat aan een nieuwe investering werd besteed. Deze aftrek wordt gefaseerd afgeschaft tegen 2020.

Degressieve afschrijvingen verdwijnen

Het degressieve afschrijvingsstelsel verdwijnt. Investeringen kunnen bijgevolg minder snel, en dus enkel lineair worden afgeschreven.

Hogere sancties bij niet-aangifte

Bedrijven die geen belastingaangifte indienen worden belast op basis van een forfaitaire minimumwinst. De belastbare minimumwinst bij niet-aangifte wordt verhoogd naar € 40.000.

Beperkte aftrek van overgedragen fiscale verliezen

De beperking van de aftrek van overgedragen fiscale verliezen, alsook de aftrek van interesten op vreemd vermogen wordt eveneens overwogen.

Wat is de impact voor de belegger en de zelfstandige?

Hogere roerende voorheffing

Nadat de roerende voorheffing op dividenden reeds was gestegen van 25% naar 27%, zal het tarief verder worden opgedreven naar 30%. Deze verhoging zou gespreid gaan in de tijd: naar 28% in 2017, naar 29% in 2018 om te komen tot 30% in 2019.

Het tarief van de roerende voorheffing op interesten zou ongewijzigd blijven (27%), net zoals het verlaagd tarief op dividenden van de zogenoemde “VVPRbis aandelen”. Of ook het tarief ongewijzigd blijft in geval van een dividenduitkering van de liquidatiereserve voor zover de houdbaarheidsperiode van 5 jaar werd gerespecteerd, is vooralsnog onduidelijk.

Meerwaardebelasting op aandelen

Wederom ligt een meerwaardebelasting op aandelen in handen van de privépersoon op de onderhandelingstafel. Wie een “aanmerkelijk belang” bezit in een bedrijf en dat verkoopt, zou voortaan belast worden op de meerwaarde. Hoe hoog dat “aanmerkelijk belang” is, moet nog worden bepaald. Deze maatregel geeft (net als in het verleden) aanleiding tot verhitte discussies tussen de politieke partijen.

Strijd tegen misbruik

De regering wil voorkomen dat door een verlaging van de vennootschapsbelasting zelfstandigen een toevlucht zoeken naar een vennootschap. Daarom wil ze bedrijfsleiders verplichten zichzelf een minimumloon uit te keren dat belast wordt via de personenbelasting en onderworpen is aan sociale bijdragen.

Beperking aftrekbaarheid van beroepskosten

Om misbruiken met de aftrek van “representatiekosten” tegen te gaan, zou de aftrek van restaurantkosten, receptiekosten en relatiegeschenken beperkt worden tot maximaal 5% van de omzet.

 

Het laatste woord is zeker nog niet gezegd over de plannen die op tafel liggen. Wij houden u verder op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!  Indien u hierover meer informatie wenst, kan u uiteraard steeds contact opnemen met ons kantoor.