Verlaging schenkingsrechten op onroerend goed

De Vlaamse regering bereikte recent een akkoord voor de verlaging van de schenkingsbelasting op onroerend goed. Deze maatregel moet de Vlaming stimuleren om meer te schenken, waardoor er inkomsten worden gegenereerd voor de Vlaamse Schatkist. Anderzijds betekent dit ook een stimulans voor de bouwsector, gezien het akkoord voorziet in een extra verlaging van de schenkbelasting indien de geschonken woning energie-efficiënt wordt gerenoveerd binnen de 3 jaar na schenking, of langdurig wordt verhuurd.

Wat men dient te verstaan onder dergelijke “renovatie met het oog op een hogere energie-efficiëntie”, is nog niet uitgeklaard. De Vlaamse regering bereikte voorlopig alleen een raamakkoord over de nieuwe tarieven.

Een schenking van een onroerend goed dat energie-efficiënt wordt gerenoveerd, zal voortaan een korting op de schenkbelasting opleveren.

De nieuwe tarieven zijn enerzijds afhankelijk van de waarde van de schenking en anderzijds van de graad van verwantschap tussen schenker en begunstigde. In onderstaande tabel zetten we bondig de verschillen tussen de “oude” en de “nieuwe” tarieven. Deze tarieven treden in werking vanaf het ogenblik dat het decreet goedgekeurd wordt door het Vlaams Parlement. De aanpassing van de tarieven gaat in ten laatste op 1 juli 2015.

Nieuwe tarieven schenkingsrechten

Voorbeeld

Ludo wenst één van zijn appartementen, met een waarde van 210.000 euro, te schenken aan zijn jongere zus Wendy. Het appartement is gelegen in het Vlaams gewest.

In de huidige situatie zou er in totaal 98.875 euro schenkbelasting betaald moeten worden, daar waar in de nieuwe situatie slechts 27.000 euro (of 23.700 euro bij renovatie) schenkbelasting verschuldigd zou zijn. De schenking van een onroerend goed blijkt dus opeens fiscaal een stuk voordeliger.

Progressievoorbehoud

Opeenvolgende schenkingen van onroerende goederen die plaatsvinden tussen dezelfde partijen binnen een periode van 3 jaar, worden geacht dezelfde schenking te zijn. De eerste schenking zal niet opnieuw worden belast, maar leidt er wel toe dat de tweede schenking onmiddellijk in een hogere tariefschijf valt. Dit systeem veroorzaakt dus een “opduweffect”, ook wel progressievoorbehoud genoemd.

Ook wie een onroerend goed geschonken krijgt, waarbij de schenker overlijdt binnen de 3 jaar, wordt geconfronteerd met dit opduweffect in de erfbelasting. Hierop bestaat in Vlaanderen echter één uitzondering: voor het schenken van een bouwgrond geldt geen progressievoorbehoud.

Bouwgronden

Het verlaagde schenkingstarief voor de schenking van een bouwgrond werd reeds eerder verlengd tot eind 2019. Concreet houdt dit in dat het tarief voor de schenking van een bouwgrond in rechte lijn, verlaagd wordt met 2% tegenover de schenking van ander vastgoed (tot de eerste schijf van 150.000 euro). Er blijft nog wel steeds een verplichting om binnen de 5 jaar na datum van de schenkingsakte, effectief te bouwen op de geschonken bouwgrond.