De belasting op “interne meerwaarden”

Met de nieuwste Programmawet wordt een fiscaal achterpoortje gesloten dat het mogelijk maakte om belastingvrij geld uit een vennootschap te halen. Door een aanpassing van de definitie van gestort kapitaal zullen zogenaamde interne meerwaarden op aandelen niet meer aan belasting ontsnappen. Aan een kapitaalvermindering of liquidatie dreigt dus voortaan een duurder fiscaal prijskaartje te hangen.

Wat verstaan we onder interne meerwaarden?

Interne meerwaarden worden gerealiseerd wanneer de aandelen van een werkingsvennootschap worden ingebracht in een holdingvennootschap. De waarde van deze aandelen vormt dan (een deel van) het kapitaal binnen de holding. Wanneer op een later tijdstip beslist wordt om een kapitaalvermindering door te voeren in de holdingvennootschap, kan dit volgens de wetgeving in principe belastingvrij gebeuren. Niettemin mag het standpunt van de dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken hieromtrent niet uit het oog verloren worden.

Voor inbrengen van aandelen in een holding, binnen normaal beheer van het privévermogen, verricht vóór 1 januari 2017, verandert er niets.

Waarom een holding oprichten?

Een holding oprichten kent diverse voordelen. Via een holding is het onder andere mogelijk om financiële middelen te centraliseren in het kader van groeiperspectieven, om een degelijke politiek uit te werken wat betreft successieplanning en erfopvolging en om een duidelijke structuur te voorzien voor ondernemingsgroepen. Daarenboven is het met een holdingstructuur mogelijk om dividenden op een fiscaalvriendelijke manier te “upstreamen” naar de moeder- / holdingvennootschap. Deze dividenden zijn vrijgesteld van roerende voorheffing en voor 95% vrijgesteld van vennootschapsbelasting. In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting zou er zelfs sprake zijn om dit percentage op te trekken naar 100%.

Welke wijzigingen zijn er sinds 1 januari 2017 doorgevoerd?

Voor inbrengen binnen normaal beheer van het privévermogen, verricht vóór 1 januari 2017, verandert er niets. Alhoewel er volgens de memorie van toelichting bij het wetsontwerp moet rekening gehouden worden met de algemene antimisbruikbepaling van art 344,§1 WIB. Het blijft dus belangrijk dat u voorafgaand goed nadenkt over de mogelijke motieven bij deze verrichting, zodat u zich kan beschermen tegen deze bepaling.

Voorbeeld van regeling tot 31/12/2016:

 • Gestort kapitaal werkingsvennootschap : 100
 • Belaste reserves werkingsvennootschap : 200
 • Inbreng in holding tegen werkelijke waarde : 500
 • Bij de holding :
  • Vennootschapsrechtelijk : verhoging gestort kapitaal met 500
  • Fiscaalrechtelijk : verhoging fiscaal gestort kapitaal met 500
 • Bij latere uitkering 500 :
  • Fiscaal gestort kapitaal 500 onbelast


Wat verandert er dan nu vanaf 01/01/2017 ?

De gerealiseerde meerwaarde blijft onbelast, maar fiscaal gezien zal er slechts gestort kapitaal worden gevormd ten bedrage van de aanschaffingsprijs van de aandelen bij de inbrenger of, ingeval er geen aanschaffingsprijs is, ten bedrage van het gestort kapitaal dat wordt vertegenwoordigd door de ingebrachte aandelen in het gestort kapitaal van de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht. Voor het overige wordt de inbreng aangemerkt als een belaste reserve.

Die belaste reserve wordt niet aan vennootschapsbelasting onderworpen, maar bij een latere kapitaalvermindering zal de uitkering van die belaste reserve onderworpen worden aan de roerende voorheffing (die vanaf 2017 verhoogd wordt naar 30%).

Voorbeeld van regeling vanaf 01/01/2017:

 • Gestort kapitaal werkingsvennootschap : 100
 • Belaste reserves werkingsvennootschap : 200
 • Inbreng in holding tegen werkelijke waarde : 500
 • Bij de holding :
  • Vennootschapsrechtelijk : verhoging gestort kapitaal met 500
  • Fiscaalrechtelijk :
   • Fiscaal gestort kapitaal : verhoging met 100
   • Belaste reserve : verhoging met 400
 • Bij latere uitkering 500 :
  • Fiscaal gestort kapitaal 100 onbelast
  • Belaste reserve 400 belast aan 30%

Hebt u vragen over deze nieuwe fiscale maatregel?

Neem dan gerust contact op met ons.

✆ 015 500 800Contacteer ons 

De belasting op “interne meerwaarden”

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Door de wijziging in de vennootschapswetgeving dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering. Neem daarom tijdig actie, wij helpen u alvast graag!

Lees meer

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Kleine vennootschappen kunnen genieten van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting) in plaats van het normale tarief van 25%. Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum.

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties.

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x