Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

In de talrijke persberichten heeft u ongetwijfeld reeds gelezen dat onze federale regering een akkoord heeft bereikt omtrent de hervorming (en verlaging) van de vennootschapsbelasting. Andere maatregelen uit het “zomerakkoord” zijn o.a. de belasting op effectenrekeningen, de uitbreiding van de flexi-jobs, de optie om onroerende verhuur aan btw te onderwerpen en de hervorming van de spaarfiscaliteit. In dit artikel gaan we voornamelijk in op de hervorming van de vennootschapsbelasting en de gevolgen ervan voor u en uw vennootschap.

De hervorming wordt doorgevoerd in twee stappen: een eerste reeks maatregelen treedt volgend jaar reeds in werking, op de tweede fase is het wachten tot 2020. 

Voorlopig is dit een politiek akkoord. Er zal pas meer duidelijkheid komen omtrent de concrete impact en timing van de verschillende fiscale maatregelen wanneer deze technisch uitgewerkt worden en vertaald zijn in wetteksten. Hierna schetsen wij alvast een overzicht van de voornaamste wijzigingen aan de fiscale regels, gebaseerd op de op dit moment publiek beschikbare informatie.

Verlaging vennootschapsbelasting

Standaardtarief

Het huidige standaardtarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 33% (+ 3% crisisbelasting). Het standaardtarief zal door de hervorming gefaseerd worden teruggebracht:

 • in 2018 wordt het tarief verlaagd naar 29% (+ 2% crisisbijdrage)
 • in 2020 wordt het tarief verder verlaagd naar 25% (crisisbelasting verdwijnt)

Verlaagd KMO-tarief

Vanaf 2018 komt er voor KMO’s bovendien een verlaagd tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 EUR belastbare winst. Voor alle winst boven deze drempel, betalen ze het standaardtarief, dat hierboven werd toegelicht. Een vennootschap is een KMO als ze tijdens haar laatste en voorlaatste boekjaar hooguit één van de volgende 3 criteria overschreed:

 • een balanstotaal van 4.500.000 EUR
 • een jaaromzet (excl. btw) van 9.000.000 EUR
 • een gemiddeld personeelsbestand van 50 voltijdse equivalenten

Samenvatting

 
2017
2018
2019
2020
Gewoon tarief
33%
29%
29%
25%
KMO’s (eerste 100.000 EUR)
20%
20%
20%
Crisisbijdrage
3%
2%
2%


Minimum bezoldiging

In de bestaande regeling is voor de toepassing van het verlaagd tarief onder meer vereist dat aan ten minste één bedrijfsleider (natuurlijk persoon) een minimum bezoldiging wordt toegekend van 36.000 EUR. In het kader van deze hervorming van de vennootschapsbelasting, heeft de regering beslist om het bedrag van de minimum bezoldiging te indexeren tot 45.000 EUR. Elke vennootschap, of ze nu een grote vennootschap is of een KMO, zal jaarlijks aan minstens één zaakvoerder of bedrijfsleider (natuurlijke persoon) een bezoldiging moeten uitkeren van minstens 45.000 EUR (ofwel een bedrag gelijk aan de winst vóór belastingen als die lager is dan 45.000 EUR).

Enkel voor starters (bedrijven die minder dan 4 jaar geleden zijn opgericht) geldt deze verplichting niet.

Indien niet voldaan wordt aan deze verplichting geldt een “sanctie” van 10% op het verschil tussen de uitgekeerde som en de minimaal vereiste bezoldiging (max. 4.500 EUR). Merk op dat ondernemingen die geen natuurlijke persoon als bedrijfsleider hebben, altijd de bijkomende “sanctie” van maximaal 4.500 EUR moeten betalen. Deze heffing van 10% zou fiscaal aftrekbaar zijn.

Voor een KMO die te weinig bezoldiging betaalt, is er dus blijkbaar een dubbele sanctie:

 1. Verlies van het verlaagd tarief (20% op de eerste schijf van 100.000 EUR)
 2. Bijzondere heffing van 10% op het te weinig uitgekeerde bedrag van de bezoldiging

Notionele interestaftrek

Opvallend is dat de notionele interestaftrek uiteindelijk niet afgeschaft wordt. De notionele interestaftrek zou wel beperkt worden tot de aangroei van het risicokapitaal van de laatste vijf jaar (op basis van een gewogen gemiddelde). Het hogere percentage voor de KMO’s zou behouden blijven.

Tijdelijk hogere investeringsaftrek

Een onderneming die investeert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen. De ondernemer mag dan een bepaald percentage van de aankoopwaarde van de investering aftrekken van de belastbare winst.

Vandaag bedraagt dat percentage 8% voor gewone investeringen. De regering trekt nu dat percentage op van 8% naar 20%, zowel voor KMO’s als voor eenmanszaken.

Vooruitbetaalde kosten

Om de vooruitbetaling van toekomstige kosten tegen te gaan, waarbij de belastbare winst van het boekjaar wordt gedrukt, zal nu in de vennootschapsbelasting worden bepaald dat kosten verbonden aan activiteiten of inkomsten van het volgende boekjaar slechts in dat volgende boekjaar fiscaal aftrekbaar zullen zijn. Hierdoor zal het boekhoudkundig matching principe fiscale doorwerking genieten.

Beperking voorzieningen voor risico’s en kosten

Voorzieningen zullen enkel nog fiscaal aanvaard worden in de mate dat ze beantwoorden aan een definitieve verplichting op balansdatum. Bovendien, om te vermijden dat voorzieningen worden aangelegd die worden teruggenomen eens het tarief is verlaagd, zal worden bepaald dat de terugname van voorzieningen steeds wordt belast aan het nominale tarief dat van toepassing was op het moment dat de voorziening werd aangelegd.

Kapitaalverminderingen

Kapitaalverminderingen zullen voortaan pro rata aangerekend worden op het gestort kapitaal en de (in het kapitaal geïncorporeerde) belaste reserves. De mogelijkheid om de vermindering bij voorrang en uitsluitend aan te rekenen op gestort kapitaal, vervalt. Reserves die in het kapitaal opgenomen zijn via de “vastklikregeling” (artikel 537 WIB92), worden (logischerwijze) niet geviseerd.

Voorafbetalingen

Tot voor kort was de boete voor bedrijven die hun belastingen niet vooraf betaalden vastgelegd op 1,125% (voor de inkomsten van 2016). Voor de inkomsten van 2017 werd deze boete verdubbeld tot 2,25%. Vanaf 2018 wordt deze boete nog verder opgetrokken. Dan betalen vennootschappen maar liefst 6,75% boete, drie keer zoveel als dit jaar. Voor eenmanszaken blijft het tarief van 2,25% behouden.

Belasting op meerwaarden aandelen

Regeling t.e.m. 2017:
Meerwaarden op aandelen die een KMO of een grote vennootschap realiseert, zijn belastbaar aan 25,75% (indien de vennootschap de aandelen minder dan één jaar in volle eigendom had). De meerwaarden die een KMO realiseert op aandelen die ze meer dan één jaar in volle eigendom had, zijn niet belastbaar en dus vrijgesteld. Er is geen vereiste van een minimale participatie om te kunnen genieten van de vrijstelling. Let wel, een grote vennootschap die meerwaarden realiseert op aandelen die ze voor meer dan één jaar in volle eigendom had, wordt hier op belast aan 0,412%.

Regeling vanaf 2018:
Het zomerakkoord bepaalt dat de belasting van 0,412% voor een grote vennootschap wordt afgeschaft, maar dat de vrijstelling strenger wordt. De meerwaarde zal namelijk slechts vrijgesteld zijn indien de beleggingsparticipatie minstens 10% of minimaal 2.500.000 EUR bedraagt. Een kmo-vennootschap die een participatie neemt in een andere vennootschap voor minder dan 10%, zal bij verkoop ervan vanaf 2018 belasting betalen op de gerealiseerde meerwaarde. Vermoedelijk zal deze meerwaarde getaxeerd worden aan 25%.

Minimumbelasting voor grote bedrijven

Er is sprake van de invoering van een minimumbelasting van 7,5%. Als (kleine) kmo of eenmanszaak hoeft u zich echter geen zorgen te maken. De minimumbelasting wordt ingevoerd voor ondernemingen die méér dan 1 miljoen euro winst maken, die daar in het verleden vaak niet op belast werden. Hoe gaat dit in zijn werk? De minimumbelasting wordt een belasting voor bedrijven die méér dan 1 miljoen euro winst maken:

 • Tot aan dat bedrag van 1 miljoen euro kan een onderneming, zoals vandaag, alle fiscaal overdraagbare verliezen, notionele interestaftrek,.. in mindering brengen.
 • Voor alle bedragen boven die 1 miljoen euro, zal de onderneming dat voor slechts 70% kunnen doen. Op de overige 30% van de winst boven 1 miljoen euro, zal de vennootschap dus altijd vennootschapsbelasting betalen.

Dit verklaart de “minimumbelasting” van 7,5% : een belasting van 25% (het nieuwe standaard belastingtarief vanaf 2020) op 30% van de winst geeft 7,5% (eventjes afgezien van die basis van 1 miljoen euro, waarop wel nog de volledige aftrek toegepast kan worden).

Maatregelen die in werking treden vanaf 2020

Een tweede belangrijk pakket maatregelen zal in werking treden vanaf 2020. Dan spreken we o.m. over:

 • Het mobiliseren van vrijgestelde reserves. Er zal gedurende een overgangsperiode van 2 jaar de mogelijkheid zijn om belastingvrije reserves om te zetten in belaste reserves tegen een tarief van 15% of 10%.
 • Voor de activa verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020 zullen geen degressieve of pro rata afschrijvingen meer mogelijk zijn.
 • Aftrekbeperking van bepaalde uitgaven:
  • Alle boetes inzake directe en indirecte belastingen worden niet-aftrekbaar;
  • De aanslag geheime commissielonen wordt volledig niet-aftrekbaar;
  • Verdere inperking van de aftrekbaarheid van autokosten : o.a. de brandstofkosten in functie van de uitstoot, en het verlagen van de aftrekbaarheid tot (slechts) 100% voor elektrische auto’s.

Heb je vragen over het Zomerakkoord en de impact ervan voor uw situatie?

Het team van VP Accountants staat graag voor u klaar.

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Waarom zou je accountant willen worden?

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten bieden we meer dan een baan; een kans om je te ontwikkelen en een verschil te maken, waarbij je actief bijdraagt aan zowel je professionele als persoonlijke ambities. Ontdek onze unieke aanpak voor een uitdagende carrière.

Lees meer

Elektronische facturatie verplicht vanaf 2026

Vanaf 2026 is elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor B2B transacties in België. Wat houdt dit voor jou als ondernemer juist in, en hoe kan VP Accountants je door deze verandering leiden?

Lees meer

Waarom digitale boekhouding een gamechanger is

Ervaar de toekomst van boekhouding met onze digitale tools Clearfacts en Silverfin. Ontdek hoe deze innovaties uw bedrijf efficiënter kunnen maken, en uw administratie en financiële inzichten kunnen transformeren.

Lees meer

Lening, leasing of renting?

De keuze voor de juiste financiering voor uw wagen hangt sterk af van uw financiële en fiscale situatie, evenals uw lange termijnplannen voor het voertuig. In dit artikel zullen we de belangrijkste financieringsvormen bespreken en de belangrijkste voor- en nadelen ervan belichten.

Lees meer

Optimale btw-aftrek: tankbonnetje of factuur?

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe de btw-aftrek werkt voor kosten met betrekking tot personenwagens. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-aftrek bij tankbeurten en leggen we uit hoe je de btw-aftrek ervan kan optimaliseren.

Lees meer

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Door de wijziging in de vennootschapswetgeving dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering. Neem daarom tijdig actie, wij helpen u alvast graag!

Lees meer

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Kleine vennootschappen kunnen genieten van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting) in plaats van het normale tarief van 25%. Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum.

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties.

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x