Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Stand van zaken

Om ons huidig vennootschapsrecht duidelijker, eenvoudiger en aantrekkelijker te maken kwam Minister Geens met het voorstel om een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen te schrijven.

Wij lichtten eerder al de krijtlijnen van dit wetsontwerp toe (link). De finale tekst van het wetsontwerp is nu beschikbaar, en is in grote lijnen dezelfde gebleven. Noteer wel dat ook de VOF en de Comm.V. als vennootschapsvorm blijven bestaan naast de NV, de BV, de CV en de maatschap.

De parlementaire behandeling van het wetsontwerp is voorzien voor het najaar en de finale stemming en publicatie ervan zal volgen tegen uiterlijk het jaareinde. Er worden geen belangrijke wijzigingen meer verwacht.

Het past om stil te staan bij de impact van dit wetsontwerp op de bestaande vennootschappen, maar ook voor de nieuw op te richten vennootschap.

Nieuwe vennootschappen

Het ontwerp voorziet dat de wet in werking treedt op 1 januari 2019, al wordt in de wandelgangen gesteld dat maart 2019 een realistischere richtdatum zal zijn. Vanaf dan zullen dus alle nieuwe vennootschappen onderworpen zijn aan het nieuwe wetboek vennootschappen.

Wat de afgeschafte vennootschapsvormen (zoals de CVOA of de Comm.VA) betreft, geldt uiteraard een verbod om deze nog op te richten na 1 januari 2019. Het is tevens evident dat bestaande vennootschappen zich vanaf die datum evenmin mogen omvormen naar een afgeschafte vennootschapsvorm.

Bestaande vennootschappen

Voor bestaande vennootschappen wordt de wet van toepassing vanaf 1 januari 2020, tenzij de algemene vergadering zou beslissen om zich al vroeger aan de bepalingen van de nieuwe wet te onderwerpen (opt-in mogelijkheid).

Dit kan zijn nut bieden om per direct van de soepelere regelgeving te genieten (bv. meervoudig stemrecht, mogelijkheid van één aandeelhouder bij een nv, enz…).

Indien men van deze opt-in mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, is men verplicht om bij elke statutenwijziging van na 1 januari 2020 de statuten te conformeren aan de nieuwe wet.

Vanaf 1 januari 2024 zullen alle statuten en vennootschapsvormen dienen te zijn aangepast aan het nieuwe wetboek. Alle vennootschapsvormen die verdwijnen in de nieuwe regelgeving, zullen van rechtswege omgezet worden.

Indien u na deze datum niet in overeenstemming bent met het nieuwe wetboek van vennootschappen, zal u als bestuurder aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Op dit ogenblik zijn er nog vele onduidelijkheden, waardoor een degelijke begeleiding en ondersteuning wenselijk zal zijn in dit overgangsproces.

Ons kantoor werkt samen met advocatenkantoor LM&DS, en samen hebben we ons reeds verdiept in de finesses van deze nieuwe regelgeving en volgen de situatie op de voet. Op deze manier zullen wij samen voor u klaar staan om uw onderneming te begeleiden in dit overgangsproces en te adviseren waar nodig.

Wat zit er nu juist in de pijplijn? We bezorgen u dit korte overzicht :

Het toekomstige wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. Inperken aantal vennootschapsvormen

Om het Belgische vennootschapsrecht te vereenvoudigen wil de wetgever komaf maken met het kluwen van vennootschapsvormen.

De drie enige overblijvende personenvennootschappen zijn:

  • De maatschap (zonder rechtspersoonlijkheid)
  • De vennootschap onder firma (VOF, een maatschap met rechtspersoonlijkheid)
  • De commanditaire vennootschap (Comm.V., een VOF met een stille vennoot)

Bij de kapitaalvennootschappen heeft de wetgever ervoor geopteerd om deze te reduceren naar drie vennootschapsvormen, zijnde de NV, de BV (de huidige BVBA) en de CV (de huidige CVBA).

2. Flexibilisering

Om het Belgische vennootschapsrecht weer competitief te maken heeft de wetgever enkele belangrijke flexibiliseringsmaatregelen genomen. De belangrijkste van deze maatregelen is zonder meer het afschaffen van het maatschappelijk kapitaal in de BV.

Verder heeft de wetgever de mogelijkheid voorzien om in bepaalde materies een regeling op maat uit te werken. Zo zullen onder andere de volgende materies vrij kunnen worden bepaald:

  • Overdraagbaarheid van aandelen
  • Bestuursmodellen in de NV en de BV
  • Meervoudig stemrecht, of zelfs aandelen zonder stemrecht wordt mogelijk

3. Bestuurdersaansprakelijkheid

Misschien wel de grootste verandering van het nieuwe wetboek is het feit dat de bestuurdersaansprakelijkheid zal beperkt worden op basis van de grootte en omvang van de onderneming. Zo zullen bestuurders maar voor een bepaald bedrag aansprakelijk kunnen worden gesteld. Hierdoor hoopt de wetgever dat verzekeraars dit risico in de toekomst gaan verzekeren, waardoor schuldeisers niet langer in de kou zullen achterblijven.

Er zijn echter wel uitzonderingen op deze regel. Zo zal de beperking niet van toepassing zijn wanneer er bedrog is het spel is. Tot slot kende de wetgever de Staat nog een enorm privilege toe, daar de beperking ook niet zal gelden voor onbetaalde sociale bijdragen, BTW en bedrijfsvoorheffing.

Samengevat

Het nieuwe ontwerp van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is innovatief en ingrijpend. De wetgever heeft daarmee rekening gehouden en voorziet een relatief lange overgangsperiode. Men kan er evenwel voor kiezen om zich al vroeger aan de nieuwe wet te conformeren en zo sneller van de soepelere regelgeving te genieten.

Van zodra de wet definitief is goedgekeurd en alle modaliteiten vast staan, zal ons kantoor samen met advocatenkantoor LM&DS een gratis seminarie inrichten voor ons cliënteel. We houden u verder op de hoogte!

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Waarom zou je accountant willen worden?

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten bieden we meer dan een baan; een kans om je te ontwikkelen en een verschil te maken, waarbij je actief bijdraagt aan zowel je professionele als persoonlijke ambities. Ontdek onze unieke aanpak voor een uitdagende carrière.

Lees meer

Elektronische facturatie verplicht vanaf 2026

Vanaf 2026 is elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor B2B transacties in België. Wat houdt dit voor jou als ondernemer juist in, en hoe kan VP Accountants je door deze verandering leiden?

Lees meer

Waarom digitale boekhouding een gamechanger is

Ervaar de toekomst van boekhouding met onze digitale tools Clearfacts en Silverfin. Ontdek hoe deze innovaties uw bedrijf efficiënter kunnen maken, en uw administratie en financiële inzichten kunnen transformeren.

Lees meer

Lening, leasing of renting?

De keuze voor de juiste financiering voor uw wagen hangt sterk af van uw financiële en fiscale situatie, evenals uw lange termijnplannen voor het voertuig. In dit artikel zullen we de belangrijkste financieringsvormen bespreken en de belangrijkste voor- en nadelen ervan belichten.

Lees meer

Optimale btw-aftrek: tankbonnetje of factuur?

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe de btw-aftrek werkt voor kosten met betrekking tot personenwagens. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-aftrek bij tankbeurten en leggen we uit hoe je de btw-aftrek ervan kan optimaliseren.

Lees meer

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Door de wijziging in de vennootschapswetgeving dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering. Neem daarom tijdig actie, wij helpen u alvast graag!

Lees meer

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Kleine vennootschappen kunnen genieten van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting) in plaats van het normale tarief van 25%. Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum.

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties.

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x