Hervorming van het vennootschapsrecht

In juli 2017 keurde de regering de ontwerpnota van minister Geens goed voor de hervorming van het vennootschapsrecht. Deze raakte echter niet meer goedgekeurd door het parlement voor einde 2017. Daarom staat deze hervorming de komende maanden op het programma van het parlement. Hierdoor kunnen er nog wijzigingen gebeuren aan de wetteksten.

De hervorming komt alvast niet uit de lucht gevallen: veel Europese lidstaten proberen met een modern en flexibel vennootschapsrecht investeerders aan te trekken. België kon dan ook niet achterblijven in deze wetgevende wedloop. Eén ding is zeker: als de kern van het ambitieuze ontwerp blijft behouden, staat België opnieuw aan de kop van het peloton én mag de Belgische ondernemer zich opmaken voor ingrijpende veranderingen.

De bedoeling zou zijn dat tegen begin 2019 er een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) wordt opgesteld en dat bestaande vennootschappen de nodige tijd krijgen om zich aan te passen aan deze nieuwe regels.We geven hierna al de belangrijkste doelstellingen mee waarop de hervorming is gebaseerd.

Nog slechts 4 vennootschapsvormen

Van de dertien vennootschapsvormen onder het huidige recht blijven er vier behouden:

  1. De besloten vennootschap (BV, de vroegere BVBA) wordt dé basisvennootschap en is bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen.
  2. De NV wordt voorbehouden aan de werkelijk grote ondernemingen.
  3. De coöperatieve vennootschap (CV) heeft minstens drie aandeelhouders, die allen beperkt aansprakelijk zijn.
  4. De maatschap is erg eenvoudig op te richten maar risicovol wegens de onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten

Belangrijke nuancering: u zal de vier overblijvende vennootschapsvormen zodanig sterk kunnen moduleren dat u zo goed als alle vennootschapsvormen die bestaan onder het huidig recht zal kunnen herbouwen.

Afschaffing minimumkapitaal

Op heden bedraagt het startkapitaal in de BVBA 18.550 euro. De kapitaalvereiste heeft vooral tot doel om de schuldeisers van de vennootschap te beschermen maar kan dit in de praktijk niet waarmaken.

In de nieuwe BV en de CV wordt de kapitaalvereiste volledig afgeschaft. Gevolg is dat de oprichters vrij het aanvangsvermogen zullen kunnen bepalen.

Ten gevolge van de verdwijning van de kapitaalvereiste, verdwijnt voor de BV ook de wettelijke reserve. In de bestaande BVBA’s en CV’s wordt deze tot een statutair onbeschikbare vermogensrekening omgevormd.

De vereiste van een “toereikend” vermogen (nu “toereikend kapitaal”) zou wel behouden blijven, met dien verstande dat ook financiering aan de hand van vreemd vermogen in rekening wordt gebracht.

De verplichting om een financieel plan op te maken wordt verder uitgewerkt en er wordt een wettelijke minimuminhoud voor dergelijk plan voorgeschreven.

Geen onderscheid tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen

Het onderscheid tussen handelsvennootschappen, met een commercieel doel (zoals een transporteur, een autogarage etc.), en burgerlijke vennootschappen (bijv. een artsen- of advocatenpraktijk) houdt op te bestaan. Alle vennootschappen, vzw’s en stichtingen worden in het WVV aanzien als vennootschappen.

Dit zal onder meer tot gevolg hebben dat burgerlijke vennootschappen en vzw’s ook het faillissement zullen kunnen aanvragen, een “voorrecht” dat vooralsnog is voorbehouden aan handelsvennootschappen.

Grens op de bestuurdersaansprakelijkheid

Het ontwerp wil zogenaamde aansprakelijkheidsgrenzen (liability caps) invoeren. Concreet houdt dit in dat de aansprakelijkheid van bestuurders – die op heden ongelimiteerd is – per feit of per geheel van feiten zou beperkt worden tot een welbepaald bedrag. Het bedrag zou variëren in functie van de omvang, de omzet en het balanstotaal van de betrokken vennootschap. Wanneer er echter sprake zou zijn van grove nalatigheid, misleiding of fraude zou de beperking van de aansprakelijkheid niet gelden.

Overige wijzigingen

Ook volgende veranderingen staan op de plank:

  • Meer openheid in de BV: naar het voorbeeld van de NV, zal het mogelijk zijn om binnen de BV aandelen zonder stemrecht, gematerialiseerde aandelen, preferente aandelen, aandelen met meervoudig stemrecht en converteerbare obligaties uit te geven. U zal ook kunnen spelen met de overdrachtsbeperkingen. Op die manier zal een BV gaan van een zeer besloten vennootschap tot een open, beursgenoteerde vennootschap.
  • Eenhoofdigheid in de BV en NV: één enkele vennoot kan een BV of NV oprichten. Het is daarbij irrelevant of de oprichter een natuurlijk persoon of rechtspersoon is.
  • Verenigingen (vzw’s en stichtingen) worden geïntegreerd in het WVV. Het al dan niet nastreven van winstuitkering, en niet de aard van de activiteiten, is het enige criterium van belang voor het onderscheid tussen vennootschappen en ondernemingen. Een vereniging mag dus (veel) winst maken, zolang zij deze niet uitkeert aan de oprichters, bestuurders, leden… maar aan een belangeloos doel.

Inwerkingtreding van het nieuwe wetboek

De toepassing van de nieuwe wetgeving zou zich in drie fasen realiseren.

Fase 1: 10 dagen na publicatie Belgisch Staatsblad

Volgens de laatste info, zou de nieuwe wettekst in werking treden op 1 januari 2019. Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet moeten nieuwe vennootschappen opgericht worden conform de nieuwe wetgeving.

Voor de bestaande vennootschappen wordt voorzien in een overgangsperiode.

  • Bestaande vennootschappen kunnen ervoor opteren dat de nieuwe wetgeving (opt-in-systeem) volledig op hen van toepassing is.
  • Indien bestaande vennootschappen een statutenwijziging dienen te ondergaan, moeten zij hiervan gebruik maken om zich te laten conformeren aan de regels van het nieuwe wetboek.

Fase 2: vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 zouden bestaande vennootschappen de dwingende regels (bv. inzake belangenconflict) van de nieuwe wet dienen na te leven (ook al hebben zij hun statuten nog niet aangepast).

Fase 3: vanaf 1 januari 2024

Er is geen ontkomen meer aan, alle vennootschappen dienen de nieuwe wetgeving volledig na te leven en hun statuten in die zin aan te passen.

Van zodra de definitieve wetteksten gestemd zijn, kunnen wij u met zekerheid de hervormingen uitgebreid toelichten. Aarzel uiteraard niet ons te contacteren voor verdere informatie omtrent de hervorming van het vennootschapsrecht.

Hervorming van het vennootschapsrecht

Waarom zou je accountant willen worden?

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten bieden we meer dan een baan; een kans om je te ontwikkelen en een verschil te maken, waarbij je actief bijdraagt aan zowel je professionele als persoonlijke ambities. Ontdek onze unieke aanpak voor een uitdagende carrière.

Lees meer

Elektronische facturatie verplicht vanaf 2026

Vanaf 2026 is elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor B2B transacties in België. Wat houdt dit voor jou als ondernemer juist in, en hoe kan VP Accountants je door deze verandering leiden?

Lees meer

Waarom digitale boekhouding een gamechanger is

Ervaar de toekomst van boekhouding met onze digitale tools Clearfacts en Silverfin. Ontdek hoe deze innovaties uw bedrijf efficiënter kunnen maken, en uw administratie en financiële inzichten kunnen transformeren.

Lees meer

Lening, leasing of renting?

De keuze voor de juiste financiering voor uw wagen hangt sterk af van uw financiële en fiscale situatie, evenals uw lange termijnplannen voor het voertuig. In dit artikel zullen we de belangrijkste financieringsvormen bespreken en de belangrijkste voor- en nadelen ervan belichten.

Lees meer

Optimale btw-aftrek: tankbonnetje of factuur?

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe de btw-aftrek werkt voor kosten met betrekking tot personenwagens. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-aftrek bij tankbeurten en leggen we uit hoe je de btw-aftrek ervan kan optimaliseren.

Lees meer

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Door de wijziging in de vennootschapswetgeving dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering. Neem daarom tijdig actie, wij helpen u alvast graag!

Lees meer

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Kleine vennootschappen kunnen genieten van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting) in plaats van het normale tarief van 25%. Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum.

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties.

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x