Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum (zie verder). In tegenstelling tot alle andere roerende inkomsten zoals de dividenden werd het belastingtarief op auteursrechten de laatste jaren niet verhoogd.

Auteursrechten

Begrip “auteursrechtelijk beschermd werk”

Op basis van het Wetboek Economisch recht kunnen we stellen dat een werk auteursrechtelijk beschermd is op drie voorwaarden dewelke cumulatief vervuld moeten zijn:

1. Het werk moet origineel zijn

Een werk is origineel volgens het auteursrecht wanneer de “persoonlijkheid van de auteur” erin terug te vinden is. Het kan bijvoorbeeld gaan om een werk dat de persoonlijke stempel van de auteurs draagt wanneer er verschillende creatieve keuzes gemaakt moeten worden om tot het eindresultaat te komen.

2. Het werk moet het resultaat zijn van een creatieve activiteit

Het auteursrecht kan elke creatie door de menselijke geest en die bovendien is uitgedrukt in een artistieke of literaire taal, beschermen. Dit recht kan zeer ruim gezien worden, nl. allerhande grafische expressievormen zoals kunstwerken, foto’s, films, muziekstukken, beeldhouwwerken, maar ook bv. software.

3. Het werk moet uitgedrukt zijn in een concrete vorm

Hiermee bedoelt de wetgever dat de creatie op één of andere manier tastbaar moet zijn, ze moet met de zintuigen waarneembaar zijn. Enkel een idee dat niet veruitwendigd werd valt dus niet onder de toepassing van de auteursrechten.

Formaliteiten auteursrechten

Eens aan de drie hierboven beschreven voorwaarden is voldaan, kan men spreken van een auteursrechtelijk beschermd werk. Hiervoor dienen aan geen verdere formaliteiten voldaan te worden, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld octrooirechten en merkenrechten waarbij patenten aangevraagd moeten worden.
Het kan echter wel nuttig zijn voor de auteur om formeel een aantal zaken te laten vaststellen als bewijs van de creatie van een auteursrechtelijk beschermd werk. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de registratiehandeling of de depot van het werk.

Contract auteursrechten

Een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot de rechten en plichten omtrent de auteursrechten is in dit kader belangrijk. Op die manier geeft de auteur contractueel het recht om – in hun geheel of gedeeltelijk – auteursrechtelijk beschermde werken te publiceren en te verspreiden.

Het is van essentieel belang dat duidelijk wordt bepaald in de overeenkomst welke vergoeding de auteur ontvangt in ruil voor de cessie (overdracht, afstand) of concessie (licentie, terbeschikkingstelling) van auteursrechten. De bepaling van de vergoeding kan op verschillende manieren gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op basis van een realistisch vast bedrag of op basis van een percentage toe te passen op de door de vennootschap gerealiseerde omzet uit commercialisatie van auteursrechtelijke werken.

Wanneer een zaakvoerder auteursrechten ontvangt van zijn vennootschap heeft de rulingdienst een aantal voorwaarden gesteld om de toekenning van auteursrechten te aanvaarden (zie Voorafgaande Beslissing 2016.129 van 21/02/2017).

De twee voornaamste voorwaarden die de rulingdienst stelt zijn de volgende:

  1. De zaakvoerder dient een redelijke bezoldiging te krijgen van de vennootschap;
  2. De vennootschap moet voldoende winst maken.

Belastingen op auteursrechten

Zoals gezegd worden de auteursrechten gekwalificeerd als roerende inkomsten en worden ze belast aan een tarief van 15% (+ gemeentebelastingen) tot een absoluut maximum van € 59.970,00 (inkomsten 2018). Boven dit grensbedrag worden de auteursrechten belast als beroepsinkomen.

Het betreft zoals gezegd een vast belastingtarief waarbij de forfaitaire kostenpost afneemt naarmate de inkomensschijf stijgt. Concreet bent u belast aan 7,5% op de eerste schijf van € 15.990,00 bruto inkomsten uit auteursrechten.

Hieronder vindt u een overzicht van de inkomensschijven, de kostenforfaits en de verschuldigde roerende voorheffing:

Inkomstenschijf
Kostenforfait
Belastbaar bedrag
Verschuldigde RV
Netto inkomen
€ 0 – € 15.990
50%
€ 7.995,00
€ 1.199,25
€ 14.790,75
€ 15.991 – € 31.990
25%
€ 11.999,25
€ 1.799,89
€ 14.199,11
€ 31.991 – € 59.970
0%
€ 27.979,00
€ 4.196,85
€ 23.782,15


Het hierboven besproken belastingtarief wordt globaal bekeken per belastingplichtige per belastbaar tijdperk en dit ongeacht het aantal schuldenaars van auteursrechten.

De roerende voorheffing, schuldenaar en aangifte

De roerende voorheffing wordt opeisbaar bij de toekenning of de betaalbaarstelling van de inkomsten uit auteursrechten. De algemene regel is dat de schuldenaar uiterlijk binnen de 15 dagen na iedere toekenning of betaalbaarstelling van auteursrechten, een inkomstenaangifte (formulier 273) bij de ontvanger van de directe belastingen indient.

Auteursrechten toepassen in uw situatie?

Als accountantskantoor volgen wij permanent opleiding om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe fiscale ontwikkelingen. Wij staan u bij om te bekijken in welke mate u recht hebt op een vergoeding uit auteursrechten en wij helpen u – met juridische bijstand van een fiscaal jurist – bij het opstellen van de overeenkomst met betrekking tot de auteursrechten.

Ons team van specialisten wijst u graag de fiscaal ideale weg.

Volg ons op: LinkedInFacebookInstagram en Twitter.

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Waarom zou je accountant willen worden?

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten bieden we meer dan een baan; een kans om je te ontwikkelen en een verschil te maken, waarbij je actief bijdraagt aan zowel je professionele als persoonlijke ambities. Ontdek onze unieke aanpak voor een uitdagende carrière.

Lees meer

Elektronische facturatie verplicht vanaf 2026

Vanaf 2026 is elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor B2B transacties in België. Wat houdt dit voor jou als ondernemer juist in, en hoe kan VP Accountants je door deze verandering leiden?

Lees meer

Waarom digitale boekhouding een gamechanger is

Ervaar de toekomst van boekhouding met onze digitale tools Clearfacts en Silverfin. Ontdek hoe deze innovaties uw bedrijf efficiënter kunnen maken, en uw administratie en financiële inzichten kunnen transformeren.

Lees meer

Lening, leasing of renting?

De keuze voor de juiste financiering voor uw wagen hangt sterk af van uw financiële en fiscale situatie, evenals uw lange termijnplannen voor het voertuig. In dit artikel zullen we de belangrijkste financieringsvormen bespreken en de belangrijkste voor- en nadelen ervan belichten.

Lees meer

Optimale btw-aftrek: tankbonnetje of factuur?

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe de btw-aftrek werkt voor kosten met betrekking tot personenwagens. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-aftrek bij tankbeurten en leggen we uit hoe je de btw-aftrek ervan kan optimaliseren.

Lees meer

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Door de wijziging in de vennootschapswetgeving dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering. Neem daarom tijdig actie, wij helpen u alvast graag!

Lees meer

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Kleine vennootschappen kunnen genieten van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting) in plaats van het normale tarief van 25%. Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties.

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x