Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum (zie verder). In tegenstelling tot alle andere roerende inkomsten zoals de dividenden werd het belastingtarief op auteursrechten de laatste jaren niet verhoogd.

Begrip “auteursrechtelijk beschermde werken”

Op basis van het Wetboek Economisch recht kunnen we stellen dat een werk auteursrechtelijk beschermd is op drie voorwaarden dewelke cumulatief vervuld moeten zijn:

1. Het werk moet origineel zijn

Een werk is origineel volgens het auteursrecht wanneer de “persoonlijkheid van de auteur” erin terug te vinden is. Het kan bijvoorbeeld gaan om een werk dat de persoonlijke stempel van de auteurs draagt wanneer er verschillende creatieve keuzes gemaakt moeten worden om tot het eindresultaat te komen.

2. Het werk moet het resultaat zijn van een creatieve activiteit

Het auteursrecht kan elke creatie door de menselijke geest en die bovendien is uitgedrukt in een artistieke of literaire taal, beschermen. Dit recht kan zeer ruim gezien worden, nl. allerhande grafische expressievormen zoals kunstwerken, foto’s, films, muziekstukken, beeldhouwwerken, maar ook bv. software.

3. Het werk moet uitgedrukt zijn in een concrete vorm

Hiermee bedoelt de wetgever dat de creatie op één of andere manier tastbaar moet zijn, ze moet met de zintuigen waarneembaar zijn. Enkel een idee dat niet veruitwendigd werd valt dus niet onder de toepassing van de auteursrechten.

Formaliteiten

Eens aan de drie hierboven beschreven voorwaarden is voldaan, kan men spreken van een auteursrechtelijk beschermd werk. Hiervoor dienen aan geen verdere formaliteiten voldaan te worden, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld octrooirechten en merkenrechten waarbij patenten aangevraagd moeten worden.
Het kan echter wel nuttig zijn voor de auteur om formeel een aantal zaken te laten vaststellen als bewijs van de creatie van een auteursrechtelijk beschermd werk. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de registratiehandeling of de depot van het werk.

Auteurscontract

Een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot de rechten en plichten omtrent de auteursrechten is in dit kader belangrijk. Op die manier geeft de auteur contractueel het recht om – in hun geheel of gedeeltelijk – auteursrechtelijk beschermde werken te publiceren en te verspreiden.
Het is van essentieel belang dat duidelijk wordt bepaald in de overeenkomst welke vergoeding de auteur ontvangt in ruil voor de cessie (overdracht, afstand) of concessie (licentie, terbeschikkingstelling) van auteursrechten. De bepaling van de vergoeding kan op verschillende manieren gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op basis van een realistisch vast bedrag of op basis van een percentage toe te passen op de door de vennootschap gerealiseerde omzet uit commercialisatie van auteursrechtelijke werken.

Wanneer een zaakvoerder auteursrechten ontvangt van zijn vennootschap heeft de rulingdienst een aantal voorwaarden gesteld om de toekenning van auteursrechten te aanvaarden (zie Voorafgaande Beslissing 2016.129 van 21/02/2017).

De twee voornaamste voorwaarden die de rulingdienst stelt zijn de volgende:

  1. De zaakvoerder dient een redelijke bezoldiging te krijgen van de vennootschap;
  2. De vennootschap moet voldoende winst maken.

Belastingen

Zoals gezegd worden de auteursrechten gekwalificeerd als roerende inkomsten en worden ze belast aan een tarief van 15% (+ gemeentebelastingen) tot een absoluut maximum van € 59.970,00 (inkomsten 2018). Boven dit grensbedrag worden de auteursrechten belast als beroepsinkomen.
Het betreft zoals gezegd een vast belastingtarief waarbij de forfaitaire kostenpost afneemt naarmate de inkomensschijf stijgt. Concreet bent u belast aan 7,5% op de eerste schijf van 15.990,00 € bruto inkomsten uit auteursrechten.

Hieronder vindt u een overzicht van de inkomensschijven, de kostenforfaits en de verschuldigde roerende voorheffing:

InkomstenschijfKostenforfaitBelastbaar bedragVerschuldigde RVNetto inkomen
€ 0 – € 15.99050%€ 7.995,00€ 1.199,25€ 14.790,75
€ 15.991 – € 31.99025%€ 11.999,25€ 1.799,89€ 14.199,11
€ 31.991 – € 59.9700%€ 27.979,00€ 4.196,85€ 23.782,15


Het hierboven besproken belastingtarief wordt globaal bekeken per belastingplichtige per belastbaar tijdperk en dit ongeacht het aantal schuldenaars van auteursrechten.

De roerende voorheffing, schuldenaar en aangifte

De roerende voorheffing wordt opeisbaar bij de toekenning of de betaalbaarstelling van de inkomsten uit auteursrechten. De algemene regel is dat de schuldenaar uiterlijk binnen de 15 dagen na iedere toekenning of betaalbaarstelling van auteursrechten, een inkomstenaangifte (formulier 273) bij de ontvanger van de directe belastingen indient.

Tot slot

Als accountantskantoor volgen wij permanent opleiding om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe fiscale ontwikkelingen. Wij staan u bij om te bekijken in welke mate u recht hebt op een vergoeding uit auteursrechten en wij helpen u – met juridische bijstand van een fiscaal jurist – bij het opstellen van de overeenkomst met betrekking tot de auteursrechten.

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Tarieven roerende voorheffing: een overzicht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Werken via vennootschap nog nooit zo interessant

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

Lees meer

Kwartaalvoorschotten btw worden afgeschaft

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Lees meer

Moet ik belastingen betalen op de meerwaarde bij de verkoop van grond?

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x